Organist søges

En deltidsstilling som organist ved kirkerne i Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge Pastorat er ledig pr. 1.5.2023 eller senere. Stillingen er normeret til 10 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:
- Spille til gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger, herunder vielser, begravelser, dåb m.v.
- Deltagelse i og evt. planlægge kirkekoncerter, salmesangsaftner, musikgudstjenester o. lign. i samarbejde med præst, kirkesanger og menighedsråd.
- Udvikle bestående aktiviteter samt nye tiltag i sognene.

De 3 sogne har ca. 1700 indbyggere, og vi har i løbet af de sidste to år fået ny præst, ny kirkesanger og et nyt menighedsråd. Sognene er kendetegnet ved et godt samarbejde mellem menighedsrådene, præsten og pastoratets ansatte.

Vi forventer, at du:
- Er god til at spille og har en bred musikalsk interesse.
- Har gode samarbejdsevner og bidrager positivt til arbejdsfællesskabet.
- Er loyal, engageret og fleksibel.
- Er åben for udvikling af kirkens arbejde.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for organister eller Overenskomst mellem Skatteministeriet og en række akademikerorganisationer for akademikere i staten med tilhørende Protokollat mellem Kirkeministeriet og Akademikerne/Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for DOKS-organister og faste lærere på kirkemusikskolerne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 290.698,37 kr. – 424.866,23 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.151,82 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.407,00 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 966,80 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435,11 kr. – 395.331,08 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 328.919,93 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 31.733,77 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker. 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der er prøvetid i stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Steen Kisselhegn på telefonnummer 40430930.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Steen Kisselhegn, Gyrstinge Bygade 92, 4100 Ringsted eller på mail til menighedsrådet 7340@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 21.4.2023.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted 26.4. kl. 17.30.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.